Sentral Drift-anlegg er en fellesbetegnelse på et samlet elektronisk system til styring og overvåking av et eller flere automatiske anlegg. Installasjon av SD-anlegg gjør styring og kontroll av til dels kompliserte tekniske anlegg enkelt, og er tidsbesparende for driften, energieffektivt og kostnadsbesparende.

Hvorfor bør man ha et SD-anlegg?

Et godt utført SD-anlegg sikrer deg kontroll på driften av byggets tekniske anlegg og byggets energiforbruk/ energikostnader. Fra SD-anlegget kan du enkelt sette kriterier for drift og dermed ta kontroll på byggets energibruk. Installasjon av SD-anlegg vil alltid gi reduserte energikostnader.

HVEM KAN HA NYTTE AV ET SD-ANLEGG?

For byggeier og deres forvaltere er et SD-anlegg en installasjon som senker energikostnadene. SD-anlegget dokumenterer også energibesparelse, inneklima og selve driften av sentrale tekniske anlegg på bygget. Rapporter i SD-anlegget forenkler også innrapportering av myndighetskrav.

DAGENS SD-ANLEGG

I dag bygges det teknisk kompliserte bygg etter krav og retningslinjer fra myndighetene. Myndighetene er igjen påvirket av bransjeorganisasjoner, konsulentmiljø, teknologibedrifter og utstyrsleverandører. Digitalisering og Grønt skifte er begreper som legger føringer på hva et SD-anlegg skal inneholde og hvordan det skal samspille med tekniske installasjoner i bygget og dens organisasjon.

Forskjellen fra tidligere års installasjoner er at antallet tekniske anlegg som tilknyttes SD-anlegget har økt vesentlig. Varmepumper, ventilasjonsaggregater, sirkulasjonspumper og annet utstyr leveres nå med intern automatikk som kommuniserer mot SD-anlegget.

Dette fører til at datautvekslingen mellom 3’dje parts automatikk og SD-anlegget krever en god struktur, både med hensyn til driftssikkerhet og grensesnittmatrise. Dette igjen fører til et økt behov for IKT, da de fleste tekniske anlegg nå blir tilknyttet via byggets nettverk.

Likevel er et SD-anlegg fremdeles et sentralt driftskontroll anlegg. I det ligger det at byggets tekniske anlegg er tilknyttet et overordnet system hvor en ivaretar drift av tekniske anlegg for å optimalisere energibruk og inneklima. Alarmhåndtering, energirapportering, og kommunikasjon mot andre systemer f.eks. FDV systemer.

Hvor avansert vi skal lage ditt SD-anlegg er ditt eget valg utfra ditt behov og vi anbefaler at kost/nytte vurderinger og sunn fornuft vektlegges.